Wet- en regelgeving

Structuur van de wetgeving

De Kernenergiewetgeving is als volgt opgebouwd:

 • EURATOM

 • Kernenergiewet

 • Besluit stralingsbescherming

 • Overige besluiten

 • Algemene maatregelen van bestuur (AmvB)

 • Overige wetgeving

EURATOM

De Europese gemeenschap voor Atoomenergie, kortweg EURATOM heeft als doelstelling 'het bevorderen van het vreedzaam gebruik van kernenergie door het laten functioneren van een gemeenschappelijke markt hiervoor en het scheppen van veiligheidsvoorwaarden voor de bescherming van de gezondheid van mens en milieu'. EURATOM vervaardigt richtlijnen uit die zijn geÔmplementeerd in de Nederlandse Wetgeving, waaronder de Kernenergiewet.

Kernenergiewet

De kernenergiewet (Kew) is een raamwet waarin bevoegdheden voor de rijksoverheid en mogelijkheden voor nadere wetgeving (de zogenaamde AMvB, Algemene Maatregelen van Bestuur) en een stelsel van vergunningen zijn opgenomen met als voornaamste doel het beschermen van milieu, werknemers en bevolking tegen de schadelijke gevolgen van straling. De belangrijkste AMvB is het Besluit stralingsbescherming.

Besluit stralingsbescherming

Het belangrijkste besluit waar stralingsregels in zijn opgenomen is het Besluit stralingsbescherming (Bs).  In het Besluit stralingsbescherming zijn doelvoorschriften en middelvoorschriften opgenomen. Een doelvoorschrift stelt het te behalen doel. Een middelvoorschrift is specifieker dan een doelvoorschrift en stelt wat er gedaan moet worden om een bepaald niveau van veiligheid te behalen. Het 'Besluit stralingsbescherming' bevat de basisregels voor het werken met radioactieve stoffen en toestellen. De belangrijkste zijn:

- de basisprincipes voor stralingsbescherming
- de algemene regels voor deskundigheid en instructie - specifieke regels voor bevolkings-, werknemers- en patiŽntenblootstelling aan straling
- nadere uitwerking van het vergunningstelsel

Overige besluiten

Behalve het Besluit stralingsbescherming kent de Kernenergiewetgeving nog meer besluiten. De belangrijkste zijn:

 • Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen

 • Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen

 • Besluit kerninstallaties splijtstoffen en ertsen

 • Vrijstellingsbesluit Defensie Kernenergiewet

 • Besluit detectie radioactief besmet schroot

 • Besluit hoogactieve bronnen

.

Regelingen

In diverse regelingen worden voorschriften uit de besluiten nader uitgewerkt. De belangrijkste regelingen:

 • Regeling administratieve en organisatorische maatregelen stralingsbescherming

 • Regeling waarschuwingssignalering ioniserende straling

 • ministeriŽle regeling Analyse Gevolgen Ioniserende Straling (mr-AGIS)

 • Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik ioniserende straling

 • Regeling gebruiksartikelen stralingsbescherming

 • Regeling radionucliden bevattende aanwijsinstrumenten

 • Regeling natuurlijke bronnen van ioniserende straling (mr-Nabis)

 • Regeling hoogactieve bronnen

 • Regeling detectie radioactief besmet schroot

Overige wetgeving

Naast de besluiten en regelingen die onder de kernenergiewet vallen zijn er ook andere wetten die in acht genomen moeten worden, zoals:

Algemene wet bestuursrecht en Wet milieubeheer

De procedures die beschreven zijn in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer (Wm) zijn van toepassing bij de totstandkoming van vergunningen van de kernenergiewet en de handhaving hierop. Deze afdelingen bepalen of de vergunningaanvraag via een inspraakprocedure moet verlopen.

De Arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet)

De Arbo-wet bevat algemene regels die gelden bij alle soorten werkzaamheden. Bij het omgaan met radioactieve stoffen moet derhalve ook rekening gehouden worden met de ArbeidshygiŽnische strategie. Dit is een regel die stelt dat veiligheidsmaatregelen zoveel mogelijk getroffen moeten worden aan de bron.

De Wet beroepen op de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

De Wet BIG stelt regels voor het mogen toepassen van straling op mensen. Uit deze wet komt het stelsel van registratie van onder meer artsen en tandartsen voort. 

Verplichtingen uit de vergunning

Naast de Kernenergiewet zelf, haar besluiten en regelingen is een belangrijke plaats weggelegd voor de vergunning. De kernenergiewet maakt deel uit van de milieuwetgeving waar vergunningen een belangrijk reguleringsinstrument voor de overheid zijn. Een vergunning gaat uit van het principe dat een handeling verboden is, tenzij wordt voldaan aan bepaalde voorschriften. In de vergunning staat onder meer:

 • welke bron mag worden toegepast

 • welke maatregelen moeten worden genomen, en

 • hoeveel radioactiviteit er maximaal in lucht en water geloosd mag worden

home | sitemap | contact